Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Dekorace  AKCE - ve slevě není možné vrátit a ani vyměnit !!!

Kupující nemůže prodávajícímu určovat datum odeslání zboží - balíčku ! 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

MV květiny dekorace svatby
IČ: 04363710,
se sídlem
Přerov nad Labem 236, 289 16

 1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě mvkvetinyadekorace.cz, který je provozován MV květiny dekorace svatby, IČ: 04363710, se sídlem Přerov nad Labem 236, 289 16. Tyto VOP upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi MV květiny dekorace svatby, IČ:04363710, se sídlem Přerov nad Labem 236, 289 16 (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

 1. Prodávající
  Prodávajícím je MV květiny dekorace svatby se sídlem Přerov nad Labem 236, Přerov nad Labem, 28916
 2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.),
 • a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

      III.Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

3.Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm provozovatel nebo prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese mv.vence@seznam.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese provozovatele nebo prodávajícího.

4.Objednávka a uzavření smlouvy

Kupující je oprávněn objednat  zboží u prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu, popř. telefonicky. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou kupujícího spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

5.Cena a platba

Ceny uváděné na e-shopu prodejce jsou smluvní, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny na hlavní stránce e-shopu v záložce „Jak nakupovat + cena dopravy“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese kupující. Konečná cena včetně DPH a nákladů na dopravu je potvrzena prodávajícím neprodleně na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Jako cena při uzavření  smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti při převzetí v místě určeném kupujícím v objednávce
 • platba předem na bankovní účet prodávajícího
 • platba v hotovosti v provozovně prodávajícího

6.Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání. V běžných případech zboží expedujeme do 7 pracovních dní. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě zaslání zboží kupujícímu prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen při převzetí zboží překontrolovat neporušenost obalu. Jakékoliv zjištěné závady zapíše kupující do průvodního listu přepravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží kupující zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: 

 • přepravní služba PPL
 • osobní převzetí 

 

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke kupujícímu.

V případě vrácení zboží kupujícím prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné kupující.

7.Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura), popř. záruční list. V případě zaslání zboží prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající neposkytuje kupujícím pozáruční servis.

8.Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.)  právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.)  právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c.)   v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo                         odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat:

 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy 

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.)  právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující může reklamaci uplatnit na adrese provozovny prodávajícího osobně nebo zaslat prostřednictvím přepravní služby.

Reklamace se nevztahují na případy:

 • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího
 • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
 • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
 • vady způsobené vlivem živelných katastrof

9.Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Kupující může zboží vrátit na adresu provozovny prodávajícího osobně nebo zaslat prostřednictvím přepravní služby. Dále má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené se nevztahuje na kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude prodávajícím vrácena kupní cena v hotovosti nebo na bankovní účet kupujícího, který za tímto účelem kupující prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy kupující neuhradí plnou výši kuní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

10.Závěrečná ustanovení

Kupující umožní prodávajícímu plnění povinností v souladu se nabídkou/smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 31.1.2017 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách prodávajícího. Tyto VOP je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

 

 

SVATBY 

OBJEDNÁVKA SVATBY

 

NEVĚSTA

· svatební kytice - házení kytice (menší svatební) - květiny do vlasů – hřebínek - věneček

 

ŽENICH, SVĚDEK, TATÍNEK, DĚDEČEK

· korsáž

 

MAMINKA , BABIČKA

· kytice (menší svatební)

 

SVĚDKYNĚ, DRUŽIČKA

· kytice (menší svatební) - náramek – věneček

 

HOSTINA

· výzdoba stolů a místa (mohu zapůjčit vázy, košíky, svícny a jiné)

 

OBŘAD

· květinová výzdoba (mohu zapůjčit inventář)

 

OSTATNÍ

· květiny na dort - myrta pro svatebčany - vývazek pro svatebčany a jiné

 

PRÁCE v den svatby (v místě svatby)

350 Kč / hod. florista + 150 Kč asistent ( u větší objednávky formou balíčku )

DOPRAVA

· cesta tam i zpět - 10 Kč/km

 

Cena svatebních květin

· cena je dle druhu květin, barvy a ročního období

· proto doporučuji osobní schůzku, popř. pošlu pouze orientační cenu

 

Svatební schůzka

· v Přerově nad Labem – ZDARMA

· mimo Přerov nad Labem - 250 Kč/HOD.  (při objednávce bude odečtena z konečné ceny)

 

Objednávka - obchodní podmínky

 

Objednávka je stvrzena písemně smlouvou.

 

REZERVACE termínu

 

Rezervační poplatek 1000 Kč při podpisu smlouvy převodem na účet (částka bude odečtena z konečné ceny).

 

Záloha 50 % cca měsíc před svatbou převodem na účet (částka bude opět odečtena z konečné ceny).

 

Podpisem souhlasíte s obchodními podmínkami a objednávka se stává závaznou.

 

Změna nebo snížení kalkulace (kalkulace = balíček).

 

Při větší změně mohu objednávku zrušit!!!

 

 

STORNO:

· zrušení objednávky ze strany MV květiny dekorace svatby je rezervační i zálohový poplatek vrácen v plné výši.

 

· zrušení objednávky že strany zákazníka je rezervační i zálohový poplatek nevratný.

 

 

Důležité upozornění!!!

Termín je Váš až po zaplacení rezervačního poplatku. Do té doby ho nabízím i dalším zákazníkům. Děkuji za pochopení.

Martina Veisová
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz